اسامی افرادی که فرآیند ثبت نام خود جهت حضور در نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران – فراخوان مقالات را تکمیل نموده اند ؛