اسامی افرادی که فرآیند ثبت مقالات خود جهت ارائه در نخستین کنگره علمی و تخصصی هتلداری ایران – فراخوان مقالات را تکمیل نموده اند ؛