رویداد های جانبی

رویدادهای جانبی کنگره، فضایی برای همکاری و مشارکت بیشتر بین متخصصین حوزه گردشگری، سرمایه گذاران، فناوران و نوآوران این حوزه است. شرکت در این رویدادها، علاوه بر هم افزایی بین صاحب نظران صنعت گردشگری، فرصتی برای شبکه سازی، دسترسی به منابع مالی و انسانی و بهره گیری از پتانسیل های حوزه گردشگری است. اخبار و شرح رویدادهای جانبی کنگره در این بخش منعکس خواهد شد.

دومین همایش سراسری جامعه هتلداران ایران 

نمایشگاه فرصت‌های شغلی در صنعت هتلداری 

نخستین کنگره شبکه متخصصان گردشگری فارسی زبان (شگرف)

پنل‌های تخصصی و کارگاه‌های آموزشی 

رویدادهای جانبی